top of page
  • Facebook
  • White Instagram Icon

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en LM Studios gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en LM Studios.

1.2 Alle offertes van LM Studios zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Prijsopgave kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan LM Studios verstrekte gegevens waarop LM Studios de offerte baseert.
1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat LM Studios begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1 LM Studios zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal LM Studios de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door LM Studios mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan LM Studios aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LM Studios zijn verstrekt, heeft LM Studios het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.4 Een door LM Studios opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De opdrachtgever dient LM Studios in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
2.5 LM Studios is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LM Studios de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.6 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van LM Studios:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2.7 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
2.8 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
2.9 De opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst
3.1 Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
3.2 LM Studios kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. LM Studios zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
3.3 LM Studios mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

Artikel 4. Inschakelen van derden
4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan LM Studios, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
4.2 Wanneer LM Studios op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan LM Studios namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
4.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht LM Studios volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/ of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
4.4 Wanneer LM Studios, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van LM Studios de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
4.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met LM Studios derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met LM Studios. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
4.6 LM Studios is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door LM Studios zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. LM Studios kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
5.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan LM Studios. Voor zover een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend LM Studios daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
5.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door LM Studios tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van LM Studios, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
5.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch LM Studios jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6. Gebruik en licentie
6.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met LM Studios, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
6.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
6.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her) gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. LM Studios kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
6.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft LM Studios recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
6.5 LM Studios heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

Artikel 7. Honorarium en kosten
7.1 LM Studios heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
7.2 Wanneer LM Studios door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door LM Studios gehanteerde honorariumtarieven. LM Studios zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
7.3 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan LM Studios kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. LM Studios zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

 

Artikel 8. Betaling en opschorting
8.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
8.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van LM Studios totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan LM Studios op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan LM Studios zijn voldaan.
8.3 Als de opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.4 De volledige vordering van LM Studios op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

1.        De opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

2.       De opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;

3.       De opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

4.       De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

8.5 Als de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan LM Studios. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
1. 15% over de eerste €2500;
2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
5. 0,5% over het overige deel.
8.6 LM Studios draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag LM Studios overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
8.7 LM Studios mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer LM Studios door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.
8.8 LM Studios mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

 

Artikel 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
9.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door LM Studios, of wanneer LM Studios de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.
9.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door LM Studios op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
9.3 LM Studios mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

 

Artikel 10. Klachten
10.1 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan LM Studios te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
10.2 Als de opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

10.3 Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal LM Studios de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
10.4 Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van LM Studios die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11. Garanties en vrijwaringen
11.1 LM Studios garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. LM Studios garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. 11.2 De opdrachtgever vrijwaart LM Studios voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
11.3 Als derden LM Studios aanspreken, zal de opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
11.4 Als de opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag LM Studios zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor LM Studios, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 LM Studios dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
12.2 LM Studios is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.7 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
12.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van LM Studios, is de aansprakelijkheid van LM Studios beperkt tot het honorarium van LM Studios voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan LM Studios uitkeert. Het bedrag waarvoor LM Studios in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.
12.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

Artikel 13. Overige bepalingen
13.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan LM Studios wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij LM Studios, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
13.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met LM Studios gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van LM Studios.
13.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden LM Studios of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
13.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
13.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
13.6 Op de overeenkomst tussen LM Studios en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar LM Studios is gevestigd, dit ter keuze van LM Studios, kennis van geschillen tussen LM Studios en de opdrachtgever.

bottom of page